RPH


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Tarikh / Hari    :           13 APRIL 2012
Masa               :           8.10 – 9.10 pagi
Kelas               :           2 Cerdas
Bil Murid          :           34 orang
M/Pelajaran     :           Bahasa Melayu
Tajuk               :           Penjodoh Bilangan
Objektif                        Pada akhir pelajaran murid berupaya :
                                    I Memberikan penjodoh bilangan yang sesuai pada perkataan yang   
                                         disebutkan
                                    ii Menulis penjodoh bilangan yang betul berdasarkan gambar

Standard Kandungan :1.4  Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu  
                                            Perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak
                                           formal secara   bertatasusila.
1.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat
        tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal
        secara   bertatasusila.

Standard Pembelajaran : 3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat dengan betul.
      3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang
               betul  dan  kemas

Kemahiran Bahasa :     Bertutur dan menulis
Sistem Bahasa      :      Kata kerja tunggal


Pengetahuan Sedia ada        : Murid pernah mendengar perkataan seperti
                                                  seekor, seorang, sebiji. sebuah  dan sebagainya
Ilmu                                          :     Pend.Kesihatan .Pendidikan Moral         :
Nilai                                         :     Kebersihan ,kerajianan
KBT:
KB:                                          :  Mengenalpasti
BCB                                        : Menghubungkaitkan
KP                                           : Interpersonal
EMK                                        : Kretiviti dan inovasi
Bahan Bantu Mengajar           : Benda maujud ,  kad pekataan, kad gambar ,lembaran kerja


Langkah/
Masa

Isi Pelajaran
Aktiviti     Pengajaran
Pembelajaran
Catatan
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid

Set
Induksi
(5 minit)

Bersoal jawab tentang bahan maujud yang ditunjukkan oleh guru

1 Guru  menunjukkan bahan maujad yang dibawa

2.Guru bertanya apakah nama bahan –bahan maujud tersebut

1.Murid memerhatikan bahan maujud yang dibawa oleh guru

2.Murid menjawab nama bahan-bahan maujud tersebut


KB:Kontekstual

BCB: Melihat dan menyebutLangkah 1
(10 1minit)


Menyenaraikan penjodoh bilangan

1.Guru menerangkan pelajaran hari itu berkaitan penjodoh bilangan.

2.Guru menguji pengetahuan sedia ada murid berkaitan penjodoh bilangan dengan menyoal penjodoh bilangan yang mereka ketahui
.

1.Murid mendengar penerangan guru.2.Murid menyebutkan penjodoh bilangan yang mereka ketahui

KB:Menginterprestasi.


KP: Interpersonal

Langkah
2

(15 minit)


Memadankan penjodoh bilangan dengan perkataan yang diberi


1.Guru mempamerkan kad perkataan di papan putih.


2.Guru meminta murid secara rawak memadankan kad perkataan dengan kad gamba yang sesuai

3.Guru meminta murid membaca perkatan yang telah lengkap secara kelas
1,Murid memerhatikan perkataan-perkataan yang dipamerkan di papan putih

2.Murid yang dipilih memadankan kad perkataan dengan kad ganbar yang sesuai


3.Murid membaca perkataan dengan penjodoh bilangan yang betul,KB:Menginterprestasi

BCB:Meyebut  dan membaca

KP:Kontekstual dan interpersonal.

BBM
Kad perkataan,kad gambarLangkah 3
(25 minit)
Membuat lembaran kerja


1.Guru mengedarkan lembaran kerja


2.Guru memberi penerangan berkaitan lembaran kerja
.
1.Murid meneliti lembaran kerja yang diberi.

2.Murid mendengar penerangan guru seterusnya menjalankan aktiviti bertulis
,.


KB:Merumus


BCB: Membaca dan menulis

KP: Kontekstual

Nilai:Rajin,kebersihan

BBM :Lembaran kerja

Penutup
5 minit)
Merumuskan isi pelajaran dan nilai-nilai murni.1.Guru merumuskan tentang pengajaran dan nilai-nilai murni yang dapat diperolehi daripada pelajaran yang dipelajari pada hari itu.

1.Murid mendengar rumusan guru berkaitan nilai-nilai murni yang dapat diperolehi daripada pelajaran yang dipelajari.KB:Memberi sebab

BCB:Merumus.

KP: Interpersonal

Nilai:Rajin,
Kebersihan


No comments:

Post a Comment